W obiektywie...

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania

Dokumenty potrzebne do Bierzmowania

  • Metryka Chrztu
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji
  • Osoby starsze niż młodzież gimnazjalna – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

 

Kandydaci do bierzmowania:

  • Dają świadectwo swojej wiary przez korzystanie z sakramentów świętych
  • Korzystają systematycznie z katechezy parafialnej przez trzy lata
  • Prowadzą Indeks, który pomaga im w systematycznym praktykowaniu wiary
  • Zdają egzamin z wiedzy teoretycznej oraz ze znajomości Ewangelii według św. Marka i z życiorysu swojego Patrona.

 

Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej

Mówimy, że bierzmowanie jest dopełnieniem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane chrztem, czyli nowego życia, "z wody i Ducha". Czy na tym polega odrębność bierzmowania od chrztu?

Udzielanie Ducha Świętego przez umacniające nałożenie ręki i namaszczenie krzyżmem (oliwa zmieszana z balsamem) czoła bierzmowanego wydobywa z przemiany, jaka dokonała się w indywidualnym życiu człowieka przez chrzest, charyzmatycznowspólnotową aktywność chrześcijanina w wymiarze publicznym, społecznym. Bierzmowany (dorosły "dojrzałością Chrystusową") zostaje w pełni zaangażowany przez Chrystusa i Kościół, staje się świadomym apostołem Chrystusa , głosicielem Ewangelii i w świecie: w swym zawodzie i w polityce, w rodzinie i w społeczeństwie, na ulicy i w kościele.

Kościół jako wspólnota potrzebuje koniecznie sakramentu bierzmowania, gdyż dojrzałe spełnienie jego zbawczej misji możliwe jest tylko na drodze osiągnięcia dojrzałości wspólnotowej przez jego członków.

 

Każdy bierzmowany powinien mieć świadka.

Według Obrzędów Bierzmowania każdemu bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek. Jego rola nie ogranicza się jedynie do udziału w czasie liturgii sakramentu i przedstawienia szafarzowi kandydata. Winien on także uczestniczyć w przygotowaniu do sakramentu a następnie pomagać w wiernym w wypełnieniu przyrzeczeń złożonych na chrzcie (OB nr 5). Pontyfikał zmienił dotychczasowe prawo kościelne, powołując się na współczesne warunki pastoralne, zaleca, aby chrzestny, jeśli może być obecny, pełnił także funkcję świadka bierzmowania. W ten sposób podkreśla się nie tylko związek chrztu i bierzmowania, ale także dowartościowuje rolę rodziców chrzestnych, którzy przez to wypełniają zobowiązania podjęte w czasie liturgii chrztu. Świadkami bierzmowania mogą być także rodzice kandydatów. Świadka wybierają sami bierzmowani, albo ich rodzice.

Najważniejszym kryterium, jakie powinien spełniać świadek, jest jego duchowe przygotowanie oraz następujące przymioty: wystarczająca dojrzałość do spełniania tej funkcji; przynależność do Kościoła katolickiego i pełna inicjacja chrześcijańska, brak wykluczenia od niej przez prawo kościelne (OB nr 6).

Zasady dotyczące wyboru świadka bierzmowania zawarte w Pontyfikale potwierdza Kodeks Prawa Kanonicznego: wypada aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego (kan. 893 §2). Dlatego powinien spełniać te same warunki, co kandydat na chrzestnego (kan. 893 §1; por. kan. 874). Do jego zadań należy troska o to, aby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem (kan. 892).
Katechizm Kościóła nr 1311 - również zaleca, aby świadkiem był ktoś z rodziców chrzestnych, by wyraźniej zaznaczyć jedność obu sakramentów.

Instrukcja Episkopatu również zaleca aby świadkami bierzmowania byli rodzice chrzestni: dla chłopców ojcowie a dla dziewcząt matki. Gdy nie mogą oni uczestniczyć w liturgii bierzmowania, to świadkami mogą być inne osoby jeśli są praktykujące i prowadzą życie według wiary. Wskazania te nie tylko potwierdza II Polski Synod Plenarny, ale wyraźnie wymaga, aby chrzestny był świadkiem bierzmowania.

 

W czasie namaszczania krzyżmem świętym świadek kładzie prawą rękę na ramieniu bierzmowanego i może także podać szafarzowi jego imię.

 

Licznik odwiedzin:

1534668
www.bernardyni.pl www.diecezjaplocka.pl Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Projekt i wykonanie: Ostrowski Michał