W obiektywie...

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Statuty

STATUT

SANKTUARIUM
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY SKĘPSKIEJ,
MATKI BOŻEJ BRZEMIENNEJ,
KRÓLOWEJ MAZOWSZA I KUJAW

W SKĘPEM

 

 W 1480 roku starszy pasterz w dzień Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny zobaczył Matkę Bożą stojącą na kamieniu przydrożnym. Powiedziała do niego: „Miejsce to Synowi Mojemu i Mnie będzie najprzyjemniejsze, na którym pobożni, modląc się, szczególnie będą mili Synowi Mojemu”. Wydarzenie to zostało odnotowane w kronice przez o. Bernardyna z Szamotuł. Natomiast od 1495 roku rozwija się intensywnie kult Matki Bożej, który bez przerwy trwa do dnia dzisiejszego. Potwierdzeniem tego kultu była w 1755 roku koronacja figury Matki Bożej Brzemiennej – Pani Skępskiej koronami papieskimi oraz nadanie przywileju odpustu zupełnego na dawną oktawę Uroczystości Zesłania Ducha Świętego przez papieża Pawła VI.

 

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Skępskiej, Matki Bożej Brzemiennej, Królowej Mazowsza i Kujaw w Skępem, zwane dalej Sanktuarium, jest Sanktuarium diecezjalnym ustanowionym dekretem Biskupa Płockiego Piotra Libery z dnia 25.03.2015 r. zgodnie z kan. 1230 Kodeksu Prawa  Kanonicznego.

§2

Sanktuarium w swojej działalności kieruje się przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 1233 i 1234), normami prawa partykularnego oraz postanowieniami niniejszego Statutu.

§3

1. Sanktuarium jest miejscem kultu w rozumieniu z kan.Kodeksu Prawa Kanonicznego, oraz aktywności ewangelizacyjnej, duszpasterskiej i społecznej.

2. Sanktuarium szerzy kultu Matki Bożej Skępskiej we współpracy z innymi parafiami i organizacjami kościelnymi, działającymi na terenie Diecezji Płockiej oraz w zakonnej Prowincji Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (oo. Bernardynów) - Zakonu Braci Mniejszych w Polsce.

§ 4

Opieka nad Sanktuarium powierzona jest Franciszkanom Prowincji Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (oo. Bernardynom) – Zakonu Braci Mniejszych w Polsce. Każdorazowy Gwardian Domu Zakonnego oo. Bernardynów w Skępem jest Rektorem (nazywanym również Kustoszem) Sanktuarium, chyba że Prowincjał wymienionej Prowincji zakonnej wraz ze swoim Definitorium postanowi inaczej.

§ 5

Sanktuarium posługuje się pieczęcią okrągłą z podobizną Matki Bożej Skępskiej z napisem: „Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Skępskiej, Matki Bożej Brzemiennej, Królowej Mazowsza i Kujaw” oraz pieczęcią podłużną z napisem: „Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Skępskiej, Matki Bożej Brzemiennej, Królowej Mazowsza i Kujaw”, zawierającą dane adresowe Sanktuarium.

§ 6

Różne aspekty funkcjonowania i rozwoju Sanktuarium są wspierane w sposób szczególny przez: Franciszkański Zakon Świeckich, Grupy Modlitewne Żywego Różańca, Grupę Modlitewną Bożego Miłosierdzia i inne grupy parafialne.

 

Rozdział II

CEL SANKTUARIUM

§ 7

Zasadniczym celem Sanktuarium jest umożliwienie wiernym i pielgrzymom: oddawania czci Najświętszej Maryi Pannie, korzystania z sakramentów świętych, słuchania Słowa Bożego, ożywiania swojej wiary oraz zanoszenia modlitw przez pośrednictwo Matki Bożej Skępskiej, a także pogłębiania duchowości maryjnej.

 

Rozdział III

POSŁUGA DUSZPASTERSKA I CELEBRACJE LITURGICZNE

§ 8

1. Msza Święta jest szczytem całej posługi duszpasterskiej sprawowanej w Sanktuarium. Dlatego jako „Mszę własną” w Sanktuarium można sprawować Mszę św. według formularza o Najświętszej Maryi Pannie Skępskiej, Matce Bożej Brzemiennej, Królowej Mazowsza i Kujaw (18 maja) lub z uroczystości Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (25 marca).

2. W doborze tekstów „Mszy własnej” w Sanktuarium należy stosować
się do przepisów liturgicznych.

§ 9

W Sanktuarium odbywa się wystawienie Najświętszego Sakramentu trwające dłuższy czas w dniach i porach ustalonych przez Rektora Sanktuarium dla pożytku duchowego parafian i pielgrzymów zgodnie z przepisami prawa liturgicznego.

§ 10

Wszyscy spowiednicy spowiadający w Sanktuarium, na mocy prawa,
są upoważnieni do zwalniania z ekskomuniki latae sententiae, zaciągniętej za przestępstwo aborcji (kan. 1398 KPK).

§ 11

Chorzy pielgrzymujący do Sanktuarium mogą prosić o sakrament namaszczenia, który należy sprawować zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego i Rytuału Rzymskiego.

§ 12

Sanktuarium winno szerzyć i popierać kult Bożego Miłosierdzia, św. Faustyny Kowalskiej, bł. ks. Michała Sopoćko, św. Jana Pawła II, św. Franciszka z Asyżu, św. Antoniego Padewskiego, bł. Władysława z Gielniowa oraz świętych i błogosławionych franciszkańskich.

§ 13

W Sanktuarium każdego roku obchodzi się rocznicę koronacji cudownej figury Najświętszej Maryi Panny Skępskiej, Matki Bożej Brzemiennej, Królowej Mazowsza i Kujaw w dniu 18 maja oraz podczas tradycyjnej oktawy Zesłania Ducha Świętego.

 

§ 14

Dniami odpustowymi w Sanktuarium są uroczystość i święta:

1) Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (25 marca).

2) Najświętszej Maryi Panny Skępskiej, Matki Bożej Brzemiennej, Królowej Mazowsza i Kujaw (18 maja).

3) Św. Antoniego z Padwy (13 czerwca).

4) Najświętszej Maryi Panny Anielskiej z Porcjunkuli (2 sierpnia).

5) Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia).

6) Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (7 i 8 września).

7) Św. Franciszka z Asyżu (4 października).

8) Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia).

9) Zesłania Ducha Świętego wraz z tradycyjną oktawą.

 

  • § 15

W Sanktuarium odbywają się także  inne następujące celebracje liturgiczne:

1) codziennie po porannej Mszy Świętej odmawiana jest Litania Loretańska, a po innych Mszach Świętych „Pod Twoją obronę…” – w intencji Kościoła, Diecezji Płockiej i wiernych nawiedzających Sanktuarium;

2) Msza Święta i nabożeństwo w intencji małżeństw pragnących dzieci - o dar potomstwa dla nich oraz w intencji matek oczekujących rozwiązania w każdą czwartą niedzielę miesiąca o godzinie 15.00;

3) Msza Święta i nabożeństwo w intencji dzieci poczętych i zagrożonych aborcją o dar narodzin, zdrowia i miłości rodzicielskiej dla nich – każdego 25 miesiąca o godz. 17.00 (od października do kwietnia) lub 17.30
(od maja do września). Natomiast 25 marca - Msza Święta i nabożeństwo Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego o godz. 17.00;

4) Nabożeństwo Fatimskie – od maja do października każdego 13 dnia miesiąca po wieczornej Mszy Świętej;

5) w pierwszą sobotę miesiąca, przed wieczorną Mszą Świętą, sprawowane jest nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca;

6) pielgrzymka pokutna w każdą czwartą sobotę miesiąca o godz. 21.00 rozpoczyna się sakramentem pojednania, następnie pielgrzymi uczestniczą we Mszy Świętej, a po błogosławieństwie i modlitwach wyruszają do Sanktuarium Matki Bożej w Oborach;

7) nabożeństwa tygodniowe – po Mszy Świętej wieczornej:

a) w poniedziałek: do bł. Władysława z Gielniowa, patrona Warszawy i założyciela klasztoru Skępskiego – z ucałowaniem relikwii;

b) we wtorek: do św. Antoniego z Padwy – z ucałowaniem relikwii;

c) w środę: wieczysta nowenna do Matki Bożej Skępskiej z odczytaniem podziękowań i próśb;

d) w czwartek: do św. Jana Pawła II – wielkiego czciciela Matki Bożej – z ucałowaniem relikwii;

e) w piątek: do Miłosierdzia Bożego – z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i adoracją.

 

 

Rozdział IV

WŁADZA REKTORA

§ 16

1) Odpowiedzialnym za funkcjonowanie Sanktuarium jest Rektor sanktuarium, o którym w § 4, zwany dalej Rektorem.

2) Rektor wypełnia swoją posługę przy ścisłym wsparciu ze strony prezbiterów pracujących w Sanktuarium oraz we współpracy
z duchownymi miejscowego dekanatu i przybywającymi wraz z grupami pielgrzymów.

§ 17

Do Rektora należy w szczególności:

1) troska o sprawowanie w Sanktuarium liturgii zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz o jej rozwój;

2) określanie kiedy, w jakich porach dnia, i jak długo odbywa się wystawienie Najświętszego Sakramentu;

3) zapewnianie, wraz ze swoimi współpracownikami, w porozumieniu z kapłanem lub przewodnikiem przybywającym z grupą pielgrzymów, możliwości skorzystania przez pielgrzymów z sakramentu pokuty i pojednania;

4) troska o zapewnienie pielgrzymom korzystania z homilii, kazań i konferencji;

5) promowanie działalność kulturalnej przy Sanktuarium oraz czuwanie, aby nie dominowała ona nad elementem duchowym;

6) odpowiedzialność za prowadzenie kroniki, w której zapisywane są informacje o znaczących wydarzeniach w Sanktuarium;

7) troska o odnotowywanie w specjalnej księdze łask, podziękowań i próśb zanoszonych przez wstawiennictwo Matki Bożej Skępskiej;

8) troska o prowadzenie kroniki Sanktuarium;

9) odpowiedzialność za gromadzenie, dokumentowanie i przechowywanie darów wotywnych, składanych jako wyraz pobożności pielgrzymów;

10) zarządzanie majątkiem Sanktuarium;

11) dysponowanie środkami materialnymi z ofiar składanych przez pielgrzymów oraz dotacji uzyskanych od osób prawnych i fizycznych na rzecz Sanktuarium.

 

 

Rozdział V

PRZYWILEJE SANKTUARIUM

§ 18

1.Wierni przybywający do Sanktuarium mogą uzyskać odpust zupełny:

1) ilekroć uczestniczą w pielgrzymce do Sanktuarium z licznym udziałem wiernych;

2) raz w roku w dniu dowolnie wybranym;

3) w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (25 marca);

4) w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Skępskiej, Matki Bożej Brzemiennej, Królowej Mazowsza i Kujaw (18 maja);

5) w uroczystość św. Antoniego z Padwy (13 czerwca), według prawa zakonnego;

6) w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Anielskiej z Porcjunkuli (2 sierpnia);

7)w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia);

8) w uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (7 i 8 września);

9) w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Pannygrudnia) i w oktawie, która jest obchodzona zgodnie z przepisami prawa Prowincji Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (oo. Bernardynów) – Zakonu Braci Mniejszych w Polsce;

10) w uroczystość Zesłania Ducha Świętego i w oktawie, która jest
w Sanktuarium obchodzona zwyczajowo;

11) w uroczystość św. Franciszka z Asyżu (4 października), według prawa zakonnego.

2.Odpust zyskuje się pod zwykłymi warunkami (spowiedź lub stan łaski uświecającej, Komunia św., wyzbycie się przywiązania do wszelkiego grzechu, nawet powszedniego, modlitwa w intencjach Ojca Świętego).

3.O możliwości i warunkach zyskania odpustu należy informować wiernych przybywających do Sanktuarium oraz zamieścić odpowiednią informację w gablocie z ogłoszeniami.

 

 

Rozdział VI

GŁOSZENIE SŁOWA BOŻEGO

§ 19

Szczególnej troski w Sanktuarium wymaga głoszenie Słowa Bożego.

§ 20

Podczas wszystkich Mszy Świętej sprawowanych dla pielgrzymów należy głosić homilię.

§ 21

Wiernym, którzy przybywają do Sanktuarium, należy głosić podstawowe prawdy wiary i przesłanie ewangeliczne, zgodnie z charakterem Sanktuarium, tak by mogli naśladować Maryję, która słuchała i rozważała Słowo Boże w swoim sercu.

§ 22

1. Sanktuarium powinno upowszechniać przesłanie życia Najświętszej Maryi Panny oraz świętych i błogosławionych franciszkańskich, także ukazywać ich związek z dziejami Polski i Diecezji Płockiej.

2. W działalności, zwłaszcza w aspekcie biblijno-teologicznym, Sanktuarium współpracuje z wyższymi uczelniami.

§ 23

Sanktuarium jest otwarte na wielość i różnorodność grup, wspólnot, ruchów, zrzeszeń i stowarzyszeń będących przejawem aktywności laikatu.

§ 24

Przy Sanktuarium umożliwia się wiernym nabywanie literatury religijnej
oraz dewocjonaliów, zwłaszcza związanych z kultem Matki Bożej.

§ 25

Sanktuarium może podejmować także własne inicjatywy wydawnicze.

 

 

Rozdział VII

DZIAŁALNOŚĆ  CHARYTATYWNA I KULTURALNA

§ 26

Aktywność Sanktuarium wyraża się również w działalności charytatywnej, między innymi przez opiekę duszpasterską i pomoc charytatywną świadczoną we współpracy z Caritas Diecezji Płockiej.

§ 27

1. Przy Sanktuarium mogą powstawać dzieła charytatywne, opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne.

2. Dzieła, o których w ust. 1, kierują się w swojej działalności własnymi statutami lub regulaminami zatwierdzonymi przez kompetentną władzę kościelną.

§ 28

W Sanktuarium udziela się gościny pielgrzymom, zwłaszcza najbiedniejszym i stwarza się im, w miarę możliwości, warunki
do godziwego odpoczynku.

§ 29

Szczególną troską Sanktuarium stara się objąć pielgrzymów chorych, starszych i niepełnosprawnych. We współpracy z właściwymi stowarzyszeniami troszczy się o zapewnienie im odpowiedniej opieki
i transportu.

§ 30

Sanktuarium jest miejscem, w którym organizowane są sympozja, wykłady, konferencje, przedstawienia, koncerty, wystawy oraz inne wydarzenia artystyczne i kulturalne.

 

 

Rozdział VIII

DOKUMENTACJA 

§ 31

W Sanktuarium jest prowadzona kronika, w której zapisywane są informacje o znaczących wydarzeniach w Sanktuarium.

 § 32

1. W Sanktuarium prowadzona jest księga łask, podziękowań i próśb zanoszonych przez wstawiennictwo Matki Bożej Skępskiej.

2. W księdze, o której w ust. 1, należy w szczególności dokładnie zapisywać relacje o łaskach nadzwyczajnych, które wierni otrzymali za pośrednictwem Matki Bożej Skępskiej.

3. Sanktuarium umożliwia pielgrzymom spisywanie łask, podziękowań
i próśb zanoszonych przez wstawiennictwo Matki Bożej Skępskiej.

 

§ 33

Sanktuarium prowadzi rejestr grup pielgrzymkowych, zawierający zapisy zawierające daty pielgrzymek oraz parafii lub wspólnot pielgrzymów, ewentualnie wspólnej intencji pielgrzymów, a także imiona i nazwiska kapłanów przybywających z pielgrzymami.

 

 

Rozdział IX

MAJĄTEK

§ 34

1. Majątek Sanktuarium stanowią:

1) ofiary składane na tacę;

2) ofiary składane do puszek na określone cele;

3) dochody z rozprowadzania materiałów duszpasterskich;

4) środki finansowe przekazywane przez diecezję na określone cele;

5) darowizny na cele kultu religijnego;

6) dotacje przewidziane prawem.

2. Majątkiem Sanktuarium zarządza jego Rektor, stosownie do § 17, p.10.

 

 

Rozdział X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35

Statut Sanktuarium oraz dokonywanie w nim zmian wymagają zatwierdzenia Biskupa Płockiego.

§ 36

Statut sporządzono w dwóch jednolitych egzemplarzach, po jednym dla Rektora Sanktuarium oraz dla Kurii Diecezjalnej Płockiej.

 

***************

 

Niniejszy Statut został zatwierdzony przez Biskupa Płockiego Piotra Liberę, dnia 21.12.2015 r., w Roku Jubileuszowym 260. rocznicy Koronacji figury Matki Bożej Brzemiennej – Pani Skępskiej, Królowej Mazowsza i Kujaw, oraz w 519. rocznicę przywiezienia figury Matki Bożej z Poznania i 517. rocznicę przybycia oo. Bernardynów do Skępego oraz objęcia opieką miejsca kultu maryjnego.

 

 

 

***************

 

Dziękujemy za opracowanie niniejszego Statutu:

Ks. Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu i Ks. dr. Dariuszowi Rogowskiemu.

 

Licznik odwiedzin:

1717331
www.bernardyni.pl www.diecezjaplocka.pl Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Projekt i wykonanie: Ostrowski Michał