W obiektywie...

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Konkurs kolęd i pastorałek

 

Regulamin

II Powiatowego Konkursu

Kolęd i Pastorałek

 

Czas i miejsce:

Klasztor OO. Bernardynów w Skępem

14.01.2017r.

 

 

Organizatorzy II Powiatowego Konkursu Kolęd i Pastorałek:

 

Powiat Lipnowski

Miasto i Gmina Skępe

Klasztor OO. Bernardynów w Skępem

 

 

Patronat nad konkursem obejmują:

Starosta Powiatu Lipnowskiego – Krzysztof Baranowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe – Piotr Wojciechowski

Kustosz Sanktuarium Maryjnego w Skępem – O. Dobromił Godzik

 

 

1.Cele Konkursu:

 • Kultywowanie tradycji świątecznych;
 • Upowszechnianie polskich kolęd i pastorałek;
 • Promocja młodych utalentowanych solistów;

 

 

2.Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs dotyczy solistów mieszkających na terenie powiatu lipnowskiego wyłonionych podczas eliminacji na szczeblu gminnym.
 • Warunkiem udziału jest dostarczenie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia przez opiekuna konkursu.
 • Każda placówka może zgłosić jednego uczestnika z każdej kategorii wiekowej.
 • Soliści śpiewają do mikrofonu z podkładem muzycznym
  (płyta CD nagrana w formacie audio - należy dostarczyć do 10 stycznia 2017roku) bądź śpiew a’capella.
  Nieprawidłowo zarejestrowany podkład uniemożliwia występ.
 • Uczestnik wykonuje jedną kolędę lub pastorałkę w języku polskim
  czas trwania utworu do 4 minut.
 • Dopuszcza się wykonania do akompaniamentu „na żywo”, jednak ocenie jury podlega tylko śpiew.
 • Ze względu na miejsce konkursu, jakim jest Sanktuarium Maryjne, uczestnicy zobowiązani są do zachowania powagi i szczególnej kultury w miejscu kultu.
 • Organizator zapewnia uczestnikom słodki poczęstunek oraz ciepły napój (dostępny w przerwie na obrady jury) oraz uwrażliwia na panujący w murach klasztoru chłód – opiekunów i rodziców dzieci prosimy o zadbanie o ciepły ubiór dziecka.
 • Przesłuchania konkursowe odbędą się z podziałem na kategorie wiekowe:

 

 • kategoria przedszkolna

  Część I od godz. 9 00 do 12 00 

  • kategoria przedszkolna
  • kategoria klas I
  • kategoria klas II-III

  Część II od godz. 13 00 do 16 00 

  • kategoria klas IV – VI
  • kategoria szkoły gimnazjalne
  • kategoria szkoły ponadgimnazjalne

 

 

 • O udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń - do dnia 6 stycznia 2017r.
 •  
 • na witrynach internetowych:

 www.bernardyniskepe.com

https://www.facebook.com/Sanktuarium-NMP-Skępskiej 

 

10 stycznia 2017 roku zostanie zamieszczona lista zakwalifikowanych do konkursu uczestników i kolejnością wystąpień.

 

 • - Oceny wykonań dokona jury powołane przez organizatora, które wyłoni zwycięzców poszczególnych kategorii oraz przyzna wyróżnienia.
 • - Ocenie Jury podlega:

zgodność doboru repertuaru z regulaminem,

znajomość tekstu,

emisja głosu, dykcja, interpretacja,

stopień trudności utworu oraz ogólny wyraz artystyczny.

 • - Na zwycięzców czekają dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez:
 • Powiat Lipnowski
 • Urząd Miasta i Gminy Skępe
 • Klasztor OO. Bernadynów w Skępem

 

 • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 

 • Uczestnicy konkursu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w konkursie. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Klasztor OO. Bernardynów na potrzeby organizacji konkursu oraz zgodnie z celami statutowymi organizatora konkursu (w tym na umieszczenie ich na stronach internetowych).

 

 

Nadesłanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną do dnia 6 stycznia 2017 r. na adres:

 

Klasztor OO. Bernardynów

ul. Klasztorna 5

87 – 630 Skępe

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.'; document.getElementById('cloak64374').innerHTML += ''+addy_text64374+'<\/a>'; //-->

Z dopiskiem: Zgłoszenie na II Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek

Skępe 2017

 
Karta zgłoszeniowa

na II Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek 2017 r.

 

1. Imię i nazwisko:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Wiek uczestnika / klasa

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Instytucja delegująca

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Imię i nazwisko opiekuna / instruktora, nr telefonu

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Tytuł kolędy / pastorałki

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Data: ………………………………………                                            pieczęć i podpis

 

 

Uwagi organizatora:

Data nadesłania zgłoszenia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data dostarczenia podkładu muzycznego:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne uwagi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

karta zgoszeniowa

 

 

 

Rok Bożego Miłosierdzia

214

 

08.12.2015-20.11.2016

 

 • Rozpoczęcie Roku Miłosierdzia Bożego przewidziano na 8 grudnia 2015 r. w Święto Niepokalanego Poczęcia NMP
 • Zakończenie Roku Miłosierdzia Bożego przewidziano na 20 listopada 2016 r. w Święto Chrystusa Króla Wszechświata

Papież Fanciszek oznajmił to 14 marca 2015 r. mówiąc:

"Drodzy bracia i siostry. Często myślałem o tym, jak Kościół może uczynić jeszcze bardziej oczywistym swe posłannictwo bycia świadkiem miłosierdzia. Jest to droga, która rozpoczyna się od nawrócenia duchowego. I dlatego postanowiłem ogłosić Jubileusz Nadzwyczajny, którego ośrodkiem będzie miłosierdzie Boże. Będzie to Rok Święty Miłosierdzia Chcemy przeżywać go w świetle słów Pana: (Łk 6, 36)"

Dla Polski ma to szczególne znaczenie i jest niezwykłym znakiem, gdyż Ojciec Święty Franciszek będzie w tym czasie gościł w naszym kraju w 1050. rocznicę Chrztu Polski i weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, gdzie w Łagiewnikach jest ustanowione przez Św. Jana Pawła II Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

Konkurs fotograficzny - regulamin

 

III Edycja Konkursu Fotograficznego!!!

„Matka Boża Skępska

w obiektywie fotografa”

 2017

 Regulamin Konkursu Fotograficznego: 

 

Przedmiotem fotografii powinna być figura przedstawiająca Matkę Boską Skępską lub miejsca kultu i budowle   związane z Jej osobą.

Zachęcamy również do fotografowania kapliczek przydrożnych z ludowymi figurkami Matki Boskiej Skępskiej oraz załączenia krótkiego opisu (miejsca kapliczki, daty jej powstania itp.)

 

1. Organizatorem konkursu jest Klasztor OO. Bernardynów w Skępem oraz Centrum Kulturalno – Oświatowo – Rekreacyjne w Skępem.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.

Laureaci zostaną wyróżnieni spośród dwóch kategorii:

Kategoria I: do lat 16

Kategoria II: od lat 16

3. Każdy z autorów może nadesłać do 3 fotografii.

4. Technika wykonania prac jest dowolna.

5. Prace należy nadsyłać poczta elektroniczną przez Internet lub przekazać organizatorom.

6. Prace w formacie JPG o wymiarach min  3500x2300  pikseli należy nadsyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie załączników do listu elektronicznego.

7. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

8. W treści maila /listu elektronicznego należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce dokonania zdjęcia, oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu

9. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

10. Zdjęcia należy nadsyłać do dnia 7 kwietnia 2017 r.

11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

12. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury i poinformowani o czasie i miejscu wręczenia nagród.

13. Nagrodzone prace będą zamieszczone w publikacjach wydawanych przez Klasztor oo. Bernardynów w Skępem.

14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Klasztoru oo. Bernardynów w Skępem.

15. Organizatorzy przewidują 1 nagrodę główną oraz nagrody dodatkowe.Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

16. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

18. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.

19. Wszelkie informacje dodatkowe udzielane są w Klasztorze oo. Bernardynów w Skępem ul. Klasztorna 5 87-630 Skępe oraz w siedzibie CKOR ul. Dobrzyńska 2 87-630 Skępe tel. 500479563

 

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu

KARTA ZGŁOSZENIA / OŚWIADCZENIE

III Edycja Konkursu Fotograficznego!!!

„Matka Boża Skępska

w obiektywie fotografa”

2017

 

1.Imię i nazwisko uczestnika

………………………………………………………

2.Data urodzenia

…………………………………………………………………

3. Nr telefonu, adres zamieszkania uczestnika

………………………………………

4. Tytuł/y pracy (opis zdjęć)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

5. Oświadczam, iż jestem autorem prac zgłoszonych na konkurs fotograficzny. Prace nie były wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach.

 

 

 

6. Nieodpłatnie przenoszę służące mi prawa majątkowe do prac zgłoszonych na konkurs na rzecz Organizatora. Prawa te obejmują: prawo do rozpowszechniania prac zgłoszonych na konkurs w formie plakatów, ulotek, folderów, wydawnictw, publikacji książkowych, itp.

7. Wyrażam zgodę na zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora konkursu wg. zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).”

8. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami regulaminu, które akceptuję.

data, podpis uczestnika konkursu

………………………………………….………

9. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami konkursu, które akceptuję i wyrażam zgodę na udział mojej córki/syna w konkursie*.

data, podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu

…………………………………………………………………………………

*Podpisuje rodzic/opiekun, jeśli uczestnik Konkursu jest niepełnoletni 

 

 

 

 

 

konkurs rodzinny

KOMUNIKAT WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

Konkurs „Maryja w naszej Rodzinie”

 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej ogłasza diecezjalny konkurs rodzinnych kapliczek z wizerunkiem Matki Bożej „Maryja w naszej Rodzinie”. Celem konkursu jest zaproszenie rodzin z Diecezji Płockiej do włączenia się we wspólne, rodzinne przeżywanie Roku Nawiedzenia diecezji przez Maryję w Obrazie Jasnogórskim oraz wzbudzenie refleksji i wezwanie do odnowienia wiary w rodzinach. Poniżej prezentujemy szczegółowy regulamin konkursu.

 

I Organizator konkursu

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej

 

II Cel konkursu

- zaproszenie rodzin z Diecezji Płockiej do włączenia się we wspólne rodzinne przeżywanie Roku Nawiedzenia diecezji przez Maryję w Obrazie Jasnogórskim,

- wzbudzenie refleksji i wezwanie do odnowienia wiary w rodzinach,

- rozwijanie wyobraźni oraz zaprezentowanie umiejętności plastycznych.

 

III Temat konkursu

Maryja w naszej Rodzinie - przedmiotem konkursu jest przygotowanie rodzinnej kapliczki z wizerunkiem Maryi (może to być kapliczka zewnętrzna, którą będzie można ustawić w rodzinnym ogrodzie bądź kapliczka domowa do postawienia na biurko czy komodę. Zaleca się, aby maksymalny wymiar nie przekraczał 50 cm. Kapliczka może być wykonana w dowolnym stylu. Technikę i zestaw materiałów wybiera samodzielnie każda rodzina. Liczy się kreatywność, pomysłowość oraz umiejętność skomponowania pracy, w której centrum stanowi postać Maryi.

 

IV Uczestnicy

Konkurs skierowany jest do rodzin. Liczy się zaangażowanie wszystkich członków rodziny w tworzeniu kapliczki z wizerunkiem Matki Bożej.

 

V Konkurs przebiega w dwóch etapach

1 etap: Parafialny

Każda parafia organizuje wewnętrzny konkurs. Prosimy o organizację etapu parafialnego Czcigodnych Księży Proboszczów. Spośród wszystkich zgłoszonych prac, zostaje wybrana najlepsza, która będzie brała udział w 2 etapie konkursu. Wyboru dokonuje trzyosobowe jury powołane przez odpowiedzialnego za konkurs w parafii (może to być Proboszcz, liderzy ruchów lub stowarzyszeń działających w parafii lub inne osoby, odpowiedzialne za etap parafialny). Zaleca się, aby wszystkie rodziny, które wzięły udział w konkursie parafialnym zostały uhonorowane pamiątkowym dyplomem uczestnictwa bądź dowolną nagrodą – liczymy na kreatywność organizatorów. Następnie zwycięską pracę należy dostarczyć w wyznaczonym terminie na wskazany przez organizatora adres.

2 etap: Diecezjalny

Wszystkie nadesłane prace zostaną ocenione i nagrodzone przez jury konkursu.

 

VI Warunki udziału

1. Oryginalność: wszystkie prace muszą być autorskie.

2. Złożenie pracy wraz z formularzem konkursowym w wyznaczonym terminie.

3. Materiały i techniki: dozwolone są wszelkie techniki wyrazu artystycznego i wszelkie materiały; nie wolno jednak posługiwać się materiałami, które są krótkotrwałe lub łatwo ulegają zniszczeniu.

 

VII Przebieg konkursu i terminy

1. Pracę zwycięską w I etapie należy wyłonić w każdej parafii do 31 grudnia 2015 r.

2. Prace zwycięskie w I etapie konkursu należy przesłać lub dostarczyć osobiście wraz z wymaganym formularzem do siedziby organizatora konkursu:

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej

ul. Tumska 3; 09-402 Płock,

nie później niż do dnia 30 kwietnia 2016 r. Spośród nadesłanych prac jury konkursu wybierze 3 najlepsze.

3. W czerwcu 2016 r odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród podczas Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin do relikwii św. Joanny Beretty Molla, parafia św. Jakuba Apostoła w Płocku-Imielnicy.

 

VIII Zasady oceniania

1. Przy ocenie prac uwzględnione zostaną: wartość artystyczna, estetyka wykonania pracy i zgodność z tematyką oraz celem konkursu.

Będą oceniane następujące aspekty: zgodność z tematem i przekaz treści (1-5 pkt.), kreatywność i oryginalność (1-5 pkt.), opanowanie wybranej techniki (1-5 pkt.) i osobista ocena jury (1-10 pkt.). Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i wiążące dla uczestników. Ostateczna punktacja każdego projektu zostanie uzyskana ze średniej ocen przyznanych przez każdego z członków jury.

2.Wyniki zostaną opublikowane na oficjalnej stronie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej (www.srkplock.pl).

 

IX Nagrody

Po dokonaniu oceny i wyboru najlepszych prac przez jury konkursu, dla trzech zwycięskich rodzin przewidziano cenne nagrody rzeczowe a dla pozostałych rodzin biorących udział w konkursie pamiątkowe dyplomy oraz nagrody pocieszenia.

 

X Zastrzeżenia

1.Jury konkursu będzie rozstrzygać wszelkie kwestie sporne, a jego decyzja jest ostateczna. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na wymagania konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zniszczenia bądź zguby.

 

XI Pytania i uwagi

Wszelkich informacji na temat przebiegu, oceny i wyników konkursu udziela główny organizator - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

strona internetowa: www.srkplock.pl

e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefonicznie bądź mailowo: wiceprezes ds. programowych Katarzyna Brusk-Zaręba

e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 508 183 997

Płock, dnia 24 sierpnia 2015 r.

 Ks. Jarosław Kamiński
Asystent Kościelny SRKDP

Odpust 7-8 września

PROGRAM UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWYCH
KU CZCI NARODZENIA N.M.P.

Sanktuarium
Najświętszej Maryi Panny Skępskiej

7 - 8 września 2015 r.

 

Poniedziałek - 7 września

 

godz. 18 00 – rozpoczęcie uroczystości odpustowych

 • Powitanie pielgrzymów.
 • Nieszpory Maryjne z kazaniem pod przewodnictwem
  O. Dobrosława Kopysteryńskiego OFM – Prowincjała z Ukrainy

 

godz. 19 15 – Występ zespołu: Beata i Tomek – Duet muzyczny

 

godz. 21 00

 • Msza Święta z kazaniem i błogosławieństwem rodzin

 

Po Mszy Świętej około godz. 22 15

 • Zasłonięcie cudownej figury Matki Bożej Skępskiej
 • Procesja z kopią cudownej figury do Borku
 • Różaniec (prosimy o przyniesienie świec na procesję)
 •  

 

Wtorek - 8 września

 

godz. 6 30

 • Odsłonięcie cudownej figury Matki Bożej Skępskiej
 • Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

 

godz. 7 00

 • Msza Święta z kazaniem w intencji żyjących i zmarłych
  dobrodziejów sanktuarium.

 

godz. 8 30

 • Msza Święta z kazaniem w intencji chorych

 

godz. 10 00

 • Msza Święta z kazaniem w intencji dzieci i matek
  oczekujących potomstwa
 • po Mszy Świętej błogosławieństwo małych dzieci
  i matek oczekujących potomstwa

 

godz. 11 15 Koronka do Miłosierdzia Bożego

 

 godz. 11 30 - SUMA ODPUSTOWA

pod przewodnictwem
ks. bpa Antoniego Pacyfika Dydycza OFMCap
z
Drohiczyna, który wygłosi Słowo Boże

 

 godz. 17 00 - zakończenie uroczystości odpustowych

 

 • Nieszpory Maryjne i procesja z figurą Matki Bożej Skępskiej,
  a następnie Msza Święta

 

 KAPLICA W BORKU

 

Poniedziałek - 7 września

ok. godz. 22 45

 • po przybyciu procesji z kopią cudownej figury Matki Bożej Skępskiej
 • Msza Święta z kazaniem w intencji Ojczyzny

 

Wtorek - 8 września

godz. 6 00 – 7 00

 • Msze Święte pielgrzymkowe

 

godz. 8 30

 • Msza Święta z kazaniem w intencji Ojca Świętego
 • po Mszy Świętej procesja z figurą Matki Bożej Brzemiennej – Pani Skępskiej do kościoła głównego
  (w procesji wezmą udział strażacy i orkiestra)

 

Kaznodzieja odpustowy:
o. Dobrosław Kopysteryński OFM – Prowincjał z Ukrainy

 

Zapraszają Ojcowie Bernardyni ze Skępego

 

Licznik odwiedzin:

1534690
www.bernardyni.pl www.diecezjaplocka.pl Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Projekt i wykonanie: Ostrowski Michał