W obiektywie...

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Dziękczynienie

dziekczynienie1

 

 

 

 

W niedzielę 31 maja br. dziękowaliśmy Matce Bożej Brzemiennej naszej Pani Skępskiej, Królowej Mazowsza i Kujaw za to, że mogliśmy przeżyć Jubileusz 260. rocznicy koronacji Jej wizerunku. Po Nabożeństwie Majowym i odnowieniu Zawierzenia Maryi przeszliśmy w procesji z kopią cudownej figury Matki Bożej Skępskiej do Sanktuarium, gdzie została odprawiona Msza Święta dziękczynna.

 


Czytaj więcej...

Konkurs plastyczny

Jubileuszowy Konkurs Plastyczny dla dzieci i rodziców pt. ,,Moja Skępska Królewna” zorganizowany przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem oraz Klasztor OO. Bernardynów w Skępem został rozstrzygnięty, a oto wyniki:

I miejsce
- Martyna Drożyńska (rodzic Wioletta Drożyńska)
- Julia i Wiktor Kępińscy (rodzice Aneta i Marek Kępińscy)

II miejsce
- Mikołaj Pietrzakowski
- Patryk i Marcel Ziemińscy (rodzic Grażyna Ziemińska)

III miejsce
- Natalia Redecka (rodzic Anna Redecka)
- Zuzanna Janiak (rodzic Aleksandra Skibicka)
- Mateusz Rybacki (rodzic Sylwia Rybacka)
- Kacper Ozimek (rodzic Marzena Ozimek)

Wyróżnienia
- Jakub Bartoszewicz
- Sebastian Miler
- Piotr Wysokiński (rodzic Marzena Wysokińska)
- Dominik i Adam Jabłońscy (rodzic Magdalena Jabłońska)
- Klara Rutkowska (rodzic Joanna Rutkowska)
- Hanna Jakubowska (rodzice Angelika Włodarska, Zbigniew Sobociński)
- Nikola Pytelewska

 

 

JUBILEUSZOWY KONKURS PLASTYCZNY

DLA DZIECI I RODZICÓW

PT. "MOJA SKĘPSKA KRÓLEWNA"

 

 

 

ORGANIZATOR KONKURSU:

MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SKĘPEM

oraz KLASZTOR OO. BERNARDYNÓW W SKĘPEM

 

ADRESACI KONKURSU:

W KONKURSIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ RODZICE I DZIECI Z PRZEDSZKOLI, ZERÓWEK, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM Z TERENU GMINY SKĘPE

 

CELE KONKURSU:

• Rozwijanie zainteresowania historią kultu maryjnego w Skępem oraz pogłębianie wiary katolickiej;

• Budowanie więzi emocjonalnych z rodzicami;

• Uaktywnianie i promowanie twórczości dzieci i młodzieży:

- przekazywanie wiedzy na temat różnorodnych form plastycznej wypowiedzi,

- rozwijanie sprawności manualnej w zakresie technik plastycznych.

REGULAMIN KONKURSU:

• Przedmiotem konkursu jest wspólne wykonanie projektu kartki pocztowej przez rodzica/rodziców i dziecko, bądź samo dziecko o tematyce nawiązującej do skępskiego kultu maryjnego i jubileuszu 260 rocznicy koronacji cudownej figury Matki Bożej Brzemiennej (Skępskiej).

• Format kartki nie większy niż A4 (może mieć format pocztówki lub składanej kartki), kształt kartki dowolny.

• Technika wykonania kartki – dowolna.

• Każda zgłoszona do konkursu kartka powinna zawierać metryczkę z imieniem i nazwiskiem autorów (dziecka i rodzica/rodziców), wiek dziecka, dane teleadresowe (adres i nr telefonu). METRYCZKA POWINNA BYĆ DOCZEPIONA DO KARTKI SPINACZEM.

• Na konkurs można zgłosić maksymalnie 3 prace wykonane przez jedną drużynę dziecko-rodzice lub jednego uczestnika - dziecko

• Prace należy dostarczyć do:

Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem

ul. Kościelna 2, 87- 630 Skępe

•  Kartki zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatorów.

•  Konkurs zostanie rozstrzygnięty w odpowiednich kategoriach określonych przez Organizatorów

•  Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatorów.

•  Komisja przy ocenie prac będzie brała pod uwagę: pomysłowość, oryginalność i kreatywność w doborze materiałów.

•   Prace należy nadsyłać do 7 maja 2015 r.

•   Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie jego danych na stronie internetowej Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem, stronie internetowej Miasta i Gminy Skępe oraz facebooku Biblioteki oraz stronach internetowych i facebooku Sanktuarium N.M.P. Skępskiej i Klasztoru OO. Bernardynów w Skępem a także innych materiałach promocyjnych Organizatorów oraz uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie zgodne z zasadami organizacyjnymi wynikającymi z działalności (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych).

•  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w terminie wyznaczonym prze Organizatorów

 

Serdeczne zapraszamy

do udziału w konkursie

 

Jerzy Kowalski
Dyrektor Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Skępem

O. Dobromił Godzik
Gwardian Klasztoru
OO. Bernardynów w SkępemOsób chorych o łaskę zdrowia

Matko Boża Skępska, której cudowna figura stanowi wotum za łaskę odzyskania zdrowia, a zarazem nadzieję i materialny dowód dla wszystkich chorych, którzy w tym miejscu proszą o Twoje wstawiennictwo przed Synem. Przyczyń się swymi modlitwami za mną, i jeżeli taka jest wola Boża, dopomóż mi odzyskać utracone zdrowie. Pragnę tej łaski z całego serca i głęboko wierzę, Cudowna Lekarko ludzkich dusz i ciał, że nie opuścisz mnie w tak ciężkim doświadczeniu. Ty rozumiesz moje cierpienia i ufne wołanie; znasz moje plany i wiesz, jak wiele jeszcze chcę uczynić. Nie pozwól mi załamać się w chorobie, ale naucz cierpliwego znoszenia przeciwności. W Twe matczyne dłonie składam moje życie, a krzyż swojego cierpienia ofiarowuję Twojemu Synowi jako wynagrodzenie za popełnione grzechy i proszę, miej mnie w swojej opiece. Amen.

Panienko Skępska

Panienko Skępska Łask Bożych Pełna,

Matko bez skazy Miłością Brzemienna.

Wybrałaś miejsce gdzie polskie plemię,

By przynieść Zbawcę na naszą ziemię.

 

I Byłaś z nami w czas upodlenia,

I Łagodziłaś nasze cierpienia.

I Dom Boży Tobie zniszczono,

Koronę ze Świętej Głowy skradziono.

 

A Ty Trwasz z nami w doli, niedoli,

Pomagasz przeżyć wszystko, co boli.

Dajesz nadzieję pragnącym dziecięcia,

By doświadczyli cudu poczęcia.

 

Królowo Mazowsza i Kujaw, O Skępska Pani,

Proszą Cię dzisiaj Twoi Poddani.

Módl się za nami i dodaj siły,

Byśmy odważnie życia bronili.

 

I kiedy niebezpieczeństwo znowu się zbliża,

Nie pozwolimy obrażać Krzyża.

Lecz z Krzyżem w dłoni i sercem czystym,

Wiary bronili w Kraju Ojczystym.

 

Królowo nasza przez lud kochana,

Trzykrotnie w dziejach koronowana.

Spraw, byśmy zawsze wielbić Cię mogli,

Odważnie, szczerze jak ludzie wolni.

 

 

Autor tekstu:

Irena Kochanowska


Panienko Skępska

słowa: Irena Kochanowska

melodia: Igor Jankowski

1. Panienko Skępska, łask Bożych Pełna,

Matko bez skazy Miłością Brzemienna.

Wybrałaś miejsce gdzie polskie plemię,

By przynieść Zbawcę na naszą ziemię.

Refren: Mazowsza i Kujaw Potężna Królowo,o Skępska Pani, prosimy Cię:

Otaczaj opieką ubogich, maluczkich i za poddanych swych Ty się módl, Ty się módl.

2. I byłaś z nami w czas upodlenia,  

I łagodziłaś nam nasze cierpienia.

I choć Dom Boży Tobie zniszczono,

Koronę z Świętej Głowy skradziono.

 

Refren: Mazowsza i Kujaw Potężna Królowo,o Skępska Pani, prosimy Cię:

 

Otaczaj opieką ubogich, maluczkich i za poddanych swych Ty się módl, Ty się módl.

3. A Ty trwasz z nami w doli, niedoli,

Pomagasz przeżyć nam wszystko co boli.

Nadzieję dajesz pragnącym dziecięcia,

By doświadczyli cudu poczęcia.

 

Refren: Mazowsza i Kujaw Potężna Królowo,o Skępska Pani, prosimy Cię:

 

Otaczaj opieką ubogich, maluczkich i za poddanych swych Ty się módl, Ty się módl.

4. W tych czasach trudnych, gdy zło osacza,

I w postaciach różnych do życia wkracza.

My z krzyżem w dłoni i sercem czystym,

Obrońmy wiarę w Kraju Ojczystym.

 

Refren: Mazowsza i Kujaw Potężna Królowo,o Skępska Pani, prosimy Cię:

 

Otaczaj opieką ubogich, maluczkich i za poddanych swych Ty się módl, Ty się módl.

5. Królowo nasza, przez lud kochana,

Trzykrotnie w dziejach ukoronowana.

Spraw byśmy zawsze uwielbiać Cię mogli,

Odważnie, szczerze jak ludzie wolni.

 

Refren: Mazowsza i Kujaw Potężna Królowo,o Skępska Pani, prosimy Cię:

 

Otaczaj opieką ubogich, maluczkich i za poddanych swych Ty się módl, Ty się módl.

 

W obronie życia

Maryja Brzemienna1

 

Każdego 25 dnia miesiąca  sprawowana jest Msza Święta w intencji dzieci poczętych i zagrożonych aborcją o dar narodzin, zdrowia i miłości rodzicielskiej dla nich.

Sanktuarim Najświętszej Maryi Panny Skępskiej, Matki Bożej Brzemiennej, Królowej Mazowsza, Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej włącza się w modlitwę wiernych, którzy pragną ocalić życie.

Pragniemy budować cywilizację miłości, o którą nas prosił w swoim nauczaniu św. Jan Paweł II. Jesteśmy do tego zobowiązani nie tylko przez to, że opiekujemy się Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej, ale i przez fakt, że w Sanktuarium posiadamy relikwie naszego wielkiego rodaka Ojca Świętego Jana Pawła II. Zapraszamy i zachęcamy do wspólnej modlitwy w intencji obrony życia. Ze względu na to, iż nasza parafiia jest pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny - prosimy i zachęcamy do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W naszym Sanktuarium można to uczynić nie tylko 25 marca, ale 25 dnia każdego miesiąca podczas Mszy Świętej sprawowanej w obronie życia.

Modlitwa codzienna

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (ja, ....................) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia .................... w Święto / Uroczystość .................... biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

 Postanawiam:

 odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego

 • codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca
 • przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia:
  • ....................
  • ....................
  • ....................

 1170

  Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania

 • Co to jest duchowa adopcja?
  Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej - radosnej, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców.
  Do modlitwy można dołaczyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.
 • Jakie mogą być dodatkowe postanowienia?
  Dodatkowymi postawieniami mogą być na przykład: częsta Spowiedź i Komunia Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy, (litanie, nowenny, koronki...).
 • Czy można podejmować duchową adopcję bez dodatkowych postanowień?
  Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je podejmują.
 • Jak zrodziła się duchowa adopcja?
  Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek duchowej adopcji powstał w kościele OO Paulinów w Warszawie. Stąd rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego granice.
 • Jakie są owoce duchowej adopcji?
  Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i post), pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania pogłębia sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie.
 • Kto może podejmować duchową adopcję.
  Każdy - osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.
 • Ile razy można podjąć duchową adopcję?
  Można podejmować ją wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań.
 • Czy trzeba za każdym razem składać przyrzeczenia?
  Tak.
 • Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko?
  Duchowa adopcja dotyczy jednego dziecka.
 • Czy wiemy jakiej narodowości będzie dziecko?
  Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie Bóg.
 • Skąd pewność, że Bóg wysłucha mojej modlitwy?
  Naszą pewność opieramy na wierze we Wszechmoc i nieograniczone Miłosierdzie Boże. Bóg jest Dawcą Życia i Jego wolą jest, by każde poczęte dziecko żyło i było otoczone miłością rodziców.
 • Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówić modlitwę?
  Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne zlekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia.
 • Czy przerywa się duchową adopcję, gdy zaniedbało się modlitwę przez dłuższy czas?
  Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa duchową adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy duchową adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o opuszczone dni.
 • Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby żyjące w związkach niesakramentalnych?
  Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione.
 • Czy ważna jest duchowa adopcja podjęta przez radio?
  Tak.
 • Czy przyrzeczenia duchowej adopcji muszą być składane w formie uroczystej, wyłącznie w kościele w obecności kapłana?
  Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane uroczyście, chociaż można je złożyć także prywatnie.
 • Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby, które nie uczestniczyły w przygotowaniach - chore, niepełnosprawne, w sędziwym wieku?
  Tak. Mogą podejmować prywatnie.
 • W jaki sposób można złożyć przyrzeczenia prywatnie?
  Odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej przed Krzyżem lub obrazem) i od tego momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać jedną dowolnie wybraną tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców. Dla zapamiętania dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia i zakończenia modlitwy.
 • Jak krzewić modlitwę duchowej adopcji?
  • pozyskać kilka osób zainteresowanych duchową adopcją,
  • uzyskać zgodę księdza proboszcza na przeprowadzenie przyrzeczeń duchowej adopcji w kościele,
  • skontaktować się z ośrodkami duchowej adopcji, gdzie można uzyskać materiały, pełne informacje oraz pomoc w przeprowadzeniu przyrzeczeń.

 

Licznik odwiedzin:

0806056
www.bernardyni.pl www.diecezjaplocka.pl Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Projekt i wykonanie: Ostrowski Michał