W obiektywie...

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Konkurs fotograficzny - regulamin

 

III Edycja Konkursu Fotograficznego!!!

„Matka Boża Skępska

w obiektywie fotografa”

 2017

 Regulamin Konkursu Fotograficznego: 

 

Przedmiotem fotografii powinna być figura przedstawiająca Matkę Boską Skępską lub miejsca kultu i budowle   związane z Jej osobą.

Zachęcamy również do fotografowania kapliczek przydrożnych z ludowymi figurkami Matki Boskiej Skępskiej oraz załączenia krótkiego opisu (miejsca kapliczki, daty jej powstania itp.)

 

1. Organizatorem konkursu jest Klasztor OO. Bernardynów w Skępem oraz Centrum Kulturalno – Oświatowo – Rekreacyjne w Skępem.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.

Laureaci zostaną wyróżnieni spośród dwóch kategorii:

Kategoria I: do lat 16

Kategoria II: od lat 16

3. Każdy z autorów może nadesłać do 3 fotografii.

4. Technika wykonania prac jest dowolna.

5. Prace należy nadsyłać poczta elektroniczną przez Internet lub przekazać organizatorom.

6. Prace w formacie JPG o wymiarach min  3500x2300  pikseli należy nadsyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie załączników do listu elektronicznego.

7. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

8. W treści maila /listu elektronicznego należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce dokonania zdjęcia, oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu

9. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

10. Zdjęcia należy nadsyłać do dnia 7 kwietnia 2017 r.

11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

12. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury i poinformowani o czasie i miejscu wręczenia nagród.

13. Nagrodzone prace będą zamieszczone w publikacjach wydawanych przez Klasztor oo. Bernardynów w Skępem.

14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Klasztoru oo. Bernardynów w Skępem.

15. Organizatorzy przewidują 1 nagrodę główną oraz nagrody dodatkowe.Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

16. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

18. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.

19. Wszelkie informacje dodatkowe udzielane są w Klasztorze oo. Bernardynów w Skępem ul. Klasztorna 5 87-630 Skępe oraz w siedzibie CKOR ul. Dobrzyńska 2 87-630 Skępe tel. 500479563

 

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu

KARTA ZGŁOSZENIA / OŚWIADCZENIE

III Edycja Konkursu Fotograficznego!!!

„Matka Boża Skępska

w obiektywie fotografa”

2017

 

1.Imię i nazwisko uczestnika

………………………………………………………

2.Data urodzenia

…………………………………………………………………

3. Nr telefonu, adres zamieszkania uczestnika

………………………………………

4. Tytuł/y pracy (opis zdjęć)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

5. Oświadczam, iż jestem autorem prac zgłoszonych na konkurs fotograficzny. Prace nie były wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach.

 

 

 

6. Nieodpłatnie przenoszę służące mi prawa majątkowe do prac zgłoszonych na konkurs na rzecz Organizatora. Prawa te obejmują: prawo do rozpowszechniania prac zgłoszonych na konkurs w formie plakatów, ulotek, folderów, wydawnictw, publikacji książkowych, itp.

7. Wyrażam zgodę na zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora konkursu wg. zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).”

8. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami regulaminu, które akceptuję.

data, podpis uczestnika konkursu

………………………………………….………

9. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami konkursu, które akceptuję i wyrażam zgodę na udział mojej córki/syna w konkursie*.

data, podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu

…………………………………………………………………………………

*Podpisuje rodzic/opiekun, jeśli uczestnik Konkursu jest niepełnoletni 

 

 

 

 

 

konkurs rodzinny

KOMUNIKAT WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

Konkurs „Maryja w naszej Rodzinie”

 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej ogłasza diecezjalny konkurs rodzinnych kapliczek z wizerunkiem Matki Bożej „Maryja w naszej Rodzinie”. Celem konkursu jest zaproszenie rodzin z Diecezji Płockiej do włączenia się we wspólne, rodzinne przeżywanie Roku Nawiedzenia diecezji przez Maryję w Obrazie Jasnogórskim oraz wzbudzenie refleksji i wezwanie do odnowienia wiary w rodzinach. Poniżej prezentujemy szczegółowy regulamin konkursu.

 

I Organizator konkursu

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej

 

II Cel konkursu

- zaproszenie rodzin z Diecezji Płockiej do włączenia się we wspólne rodzinne przeżywanie Roku Nawiedzenia diecezji przez Maryję w Obrazie Jasnogórskim,

- wzbudzenie refleksji i wezwanie do odnowienia wiary w rodzinach,

- rozwijanie wyobraźni oraz zaprezentowanie umiejętności plastycznych.

 

III Temat konkursu

Maryja w naszej Rodzinie - przedmiotem konkursu jest przygotowanie rodzinnej kapliczki z wizerunkiem Maryi (może to być kapliczka zewnętrzna, którą będzie można ustawić w rodzinnym ogrodzie bądź kapliczka domowa do postawienia na biurko czy komodę. Zaleca się, aby maksymalny wymiar nie przekraczał 50 cm. Kapliczka może być wykonana w dowolnym stylu. Technikę i zestaw materiałów wybiera samodzielnie każda rodzina. Liczy się kreatywność, pomysłowość oraz umiejętność skomponowania pracy, w której centrum stanowi postać Maryi.

 

IV Uczestnicy

Konkurs skierowany jest do rodzin. Liczy się zaangażowanie wszystkich członków rodziny w tworzeniu kapliczki z wizerunkiem Matki Bożej.

 

V Konkurs przebiega w dwóch etapach

1 etap: Parafialny

Każda parafia organizuje wewnętrzny konkurs. Prosimy o organizację etapu parafialnego Czcigodnych Księży Proboszczów. Spośród wszystkich zgłoszonych prac, zostaje wybrana najlepsza, która będzie brała udział w 2 etapie konkursu. Wyboru dokonuje trzyosobowe jury powołane przez odpowiedzialnego za konkurs w parafii (może to być Proboszcz, liderzy ruchów lub stowarzyszeń działających w parafii lub inne osoby, odpowiedzialne za etap parafialny). Zaleca się, aby wszystkie rodziny, które wzięły udział w konkursie parafialnym zostały uhonorowane pamiątkowym dyplomem uczestnictwa bądź dowolną nagrodą – liczymy na kreatywność organizatorów. Następnie zwycięską pracę należy dostarczyć w wyznaczonym terminie na wskazany przez organizatora adres.

2 etap: Diecezjalny

Wszystkie nadesłane prace zostaną ocenione i nagrodzone przez jury konkursu.

 

VI Warunki udziału

1. Oryginalność: wszystkie prace muszą być autorskie.

2. Złożenie pracy wraz z formularzem konkursowym w wyznaczonym terminie.

3. Materiały i techniki: dozwolone są wszelkie techniki wyrazu artystycznego i wszelkie materiały; nie wolno jednak posługiwać się materiałami, które są krótkotrwałe lub łatwo ulegają zniszczeniu.

 

VII Przebieg konkursu i terminy

1. Pracę zwycięską w I etapie należy wyłonić w każdej parafii do 31 grudnia 2015 r.

2. Prace zwycięskie w I etapie konkursu należy przesłać lub dostarczyć osobiście wraz z wymaganym formularzem do siedziby organizatora konkursu:

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej

ul. Tumska 3; 09-402 Płock,

nie później niż do dnia 30 kwietnia 2016 r. Spośród nadesłanych prac jury konkursu wybierze 3 najlepsze.

3. W czerwcu 2016 r odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród podczas Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin do relikwii św. Joanny Beretty Molla, parafia św. Jakuba Apostoła w Płocku-Imielnicy.

 

VIII Zasady oceniania

1. Przy ocenie prac uwzględnione zostaną: wartość artystyczna, estetyka wykonania pracy i zgodność z tematyką oraz celem konkursu.

Będą oceniane następujące aspekty: zgodność z tematem i przekaz treści (1-5 pkt.), kreatywność i oryginalność (1-5 pkt.), opanowanie wybranej techniki (1-5 pkt.) i osobista ocena jury (1-10 pkt.). Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i wiążące dla uczestników. Ostateczna punktacja każdego projektu zostanie uzyskana ze średniej ocen przyznanych przez każdego z członków jury.

2.Wyniki zostaną opublikowane na oficjalnej stronie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej (www.srkplock.pl).

 

IX Nagrody

Po dokonaniu oceny i wyboru najlepszych prac przez jury konkursu, dla trzech zwycięskich rodzin przewidziano cenne nagrody rzeczowe a dla pozostałych rodzin biorących udział w konkursie pamiątkowe dyplomy oraz nagrody pocieszenia.

 

X Zastrzeżenia

1.Jury konkursu będzie rozstrzygać wszelkie kwestie sporne, a jego decyzja jest ostateczna. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na wymagania konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zniszczenia bądź zguby.

 

XI Pytania i uwagi

Wszelkich informacji na temat przebiegu, oceny i wyników konkursu udziela główny organizator - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

strona internetowa: www.srkplock.pl

e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefonicznie bądź mailowo: wiceprezes ds. programowych Katarzyna Brusk-Zaręba

e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 508 183 997

Płock, dnia 24 sierpnia 2015 r.

 Ks. Jarosław Kamiński
Asystent Kościelny SRKDP

Odpust 7-8 września

PROGRAM UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWYCH
KU CZCI NARODZENIA N.M.P.

Sanktuarium
Najświętszej Maryi Panny Skępskiej

7 - 8 września 2015 r.

 

Poniedziałek - 7 września

 

godz. 18 00 – rozpoczęcie uroczystości odpustowych

 • Powitanie pielgrzymów.
 • Nieszpory Maryjne z kazaniem pod przewodnictwem
  O. Dobrosława Kopysteryńskiego OFM – Prowincjała z Ukrainy

 

godz. 19 15 – Występ zespołu: Beata i Tomek – Duet muzyczny

 

godz. 21 00

 • Msza Święta z kazaniem i błogosławieństwem rodzin

 

Po Mszy Świętej około godz. 22 15

 • Zasłonięcie cudownej figury Matki Bożej Skępskiej
 • Procesja z kopią cudownej figury do Borku
 • Różaniec (prosimy o przyniesienie świec na procesję)
 •  

 

Wtorek - 8 września

 

godz. 6 30

 • Odsłonięcie cudownej figury Matki Bożej Skępskiej
 • Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

 

godz. 7 00

 • Msza Święta z kazaniem w intencji żyjących i zmarłych
  dobrodziejów sanktuarium.

 

godz. 8 30

 • Msza Święta z kazaniem w intencji chorych

 

godz. 10 00

 • Msza Święta z kazaniem w intencji dzieci i matek
  oczekujących potomstwa
 • po Mszy Świętej błogosławieństwo małych dzieci
  i matek oczekujących potomstwa

 

godz. 11 15 Koronka do Miłosierdzia Bożego

 

 godz. 11 30 - SUMA ODPUSTOWA

pod przewodnictwem
ks. bpa Antoniego Pacyfika Dydycza OFMCap
z
Drohiczyna, który wygłosi Słowo Boże

 

 godz. 17 00 - zakończenie uroczystości odpustowych

 

 • Nieszpory Maryjne i procesja z figurą Matki Bożej Skępskiej,
  a następnie Msza Święta

 

 KAPLICA W BORKU

 

Poniedziałek - 7 września

ok. godz. 22 45

 • po przybyciu procesji z kopią cudownej figury Matki Bożej Skępskiej
 • Msza Święta z kazaniem w intencji Ojczyzny

 

Wtorek - 8 września

godz. 6 00 – 7 00

 • Msze Święte pielgrzymkowe

 

godz. 8 30

 • Msza Święta z kazaniem w intencji Ojca Świętego
 • po Mszy Świętej procesja z figurą Matki Bożej Brzemiennej – Pani Skępskiej do kościoła głównego
  (w procesji wezmą udział strażacy i orkiestra)

 

Kaznodzieja odpustowy:
o. Dobrosław Kopysteryński OFM – Prowincjał z Ukrainy

 

Zapraszają Ojcowie Bernardyni ze Skępego

 

Dziękczynienie

dziekczynienie1

 

 

 

 

W niedzielę 31 maja br. dziękowaliśmy Matce Bożej Brzemiennej naszej Pani Skępskiej, Królowej Mazowsza i Kujaw za to, że mogliśmy przeżyć Jubileusz 260. rocznicy koronacji Jej wizerunku. Po Nabożeństwie Majowym i odnowieniu Zawierzenia Maryi przeszliśmy w procesji z kopią cudownej figury Matki Bożej Skępskiej do Sanktuarium, gdzie została odprawiona Msza Święta dziękczynna.

 


Czytaj więcej...

Konkurs plastyczny

Jubileuszowy Konkurs Plastyczny dla dzieci i rodziców pt. ,,Moja Skępska Królewna” zorganizowany przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem oraz Klasztor OO. Bernardynów w Skępem został rozstrzygnięty, a oto wyniki:

I miejsce
- Martyna Drożyńska (rodzic Wioletta Drożyńska)
- Julia i Wiktor Kępińscy (rodzice Aneta i Marek Kępińscy)

II miejsce
- Mikołaj Pietrzakowski
- Patryk i Marcel Ziemińscy (rodzic Grażyna Ziemińska)

III miejsce
- Natalia Redecka (rodzic Anna Redecka)
- Zuzanna Janiak (rodzic Aleksandra Skibicka)
- Mateusz Rybacki (rodzic Sylwia Rybacka)
- Kacper Ozimek (rodzic Marzena Ozimek)

Wyróżnienia
- Jakub Bartoszewicz
- Sebastian Miler
- Piotr Wysokiński (rodzic Marzena Wysokińska)
- Dominik i Adam Jabłońscy (rodzic Magdalena Jabłońska)
- Klara Rutkowska (rodzic Joanna Rutkowska)
- Hanna Jakubowska (rodzice Angelika Włodarska, Zbigniew Sobociński)
- Nikola Pytelewska

 

 

JUBILEUSZOWY KONKURS PLASTYCZNY

DLA DZIECI I RODZICÓW

PT. "MOJA SKĘPSKA KRÓLEWNA"

 

 

 

ORGANIZATOR KONKURSU:

MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SKĘPEM

oraz KLASZTOR OO. BERNARDYNÓW W SKĘPEM

 

ADRESACI KONKURSU:

W KONKURSIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ RODZICE I DZIECI Z PRZEDSZKOLI, ZERÓWEK, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM Z TERENU GMINY SKĘPE

 

CELE KONKURSU:

• Rozwijanie zainteresowania historią kultu maryjnego w Skępem oraz pogłębianie wiary katolickiej;

• Budowanie więzi emocjonalnych z rodzicami;

• Uaktywnianie i promowanie twórczości dzieci i młodzieży:

- przekazywanie wiedzy na temat różnorodnych form plastycznej wypowiedzi,

- rozwijanie sprawności manualnej w zakresie technik plastycznych.

REGULAMIN KONKURSU:

• Przedmiotem konkursu jest wspólne wykonanie projektu kartki pocztowej przez rodzica/rodziców i dziecko, bądź samo dziecko o tematyce nawiązującej do skępskiego kultu maryjnego i jubileuszu 260 rocznicy koronacji cudownej figury Matki Bożej Brzemiennej (Skępskiej).

• Format kartki nie większy niż A4 (może mieć format pocztówki lub składanej kartki), kształt kartki dowolny.

• Technika wykonania kartki – dowolna.

• Każda zgłoszona do konkursu kartka powinna zawierać metryczkę z imieniem i nazwiskiem autorów (dziecka i rodzica/rodziców), wiek dziecka, dane teleadresowe (adres i nr telefonu). METRYCZKA POWINNA BYĆ DOCZEPIONA DO KARTKI SPINACZEM.

• Na konkurs można zgłosić maksymalnie 3 prace wykonane przez jedną drużynę dziecko-rodzice lub jednego uczestnika - dziecko

• Prace należy dostarczyć do:

Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem

ul. Kościelna 2, 87- 630 Skępe

•  Kartki zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatorów.

•  Konkurs zostanie rozstrzygnięty w odpowiednich kategoriach określonych przez Organizatorów

•  Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatorów.

•  Komisja przy ocenie prac będzie brała pod uwagę: pomysłowość, oryginalność i kreatywność w doborze materiałów.

•   Prace należy nadsyłać do 7 maja 2015 r.

•   Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie jego danych na stronie internetowej Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem, stronie internetowej Miasta i Gminy Skępe oraz facebooku Biblioteki oraz stronach internetowych i facebooku Sanktuarium N.M.P. Skępskiej i Klasztoru OO. Bernardynów w Skępem a także innych materiałach promocyjnych Organizatorów oraz uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie zgodne z zasadami organizacyjnymi wynikającymi z działalności (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych).

•  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w terminie wyznaczonym prze Organizatorów

 

Serdeczne zapraszamy

do udziału w konkursie

 

Jerzy Kowalski
Dyrektor Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Skępem

O. Dobromił Godzik
Gwardian Klasztoru
OO. Bernardynów w SkępemOsób chorych o łaskę zdrowia

Matko Boża Skępska, której cudowna figura stanowi wotum za łaskę odzyskania zdrowia, a zarazem nadzieję i materialny dowód dla wszystkich chorych, którzy w tym miejscu proszą o Twoje wstawiennictwo przed Synem. Przyczyń się swymi modlitwami za mną, i jeżeli taka jest wola Boża, dopomóż mi odzyskać utracone zdrowie. Pragnę tej łaski z całego serca i głęboko wierzę, Cudowna Lekarko ludzkich dusz i ciał, że nie opuścisz mnie w tak ciężkim doświadczeniu. Ty rozumiesz moje cierpienia i ufne wołanie; znasz moje plany i wiesz, jak wiele jeszcze chcę uczynić. Nie pozwól mi załamać się w chorobie, ale naucz cierpliwego znoszenia przeciwności. W Twe matczyne dłonie składam moje życie, a krzyż swojego cierpienia ofiarowuję Twojemu Synowi jako wynagrodzenie za popełnione grzechy i proszę, miej mnie w swojej opiece. Amen.

Licznik odwiedzin:

0775797
www.bernardyni.pl www.diecezjaplocka.pl Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Projekt i wykonanie: Ostrowski Michał