W obiektywie...

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Konkurs fotograficzny - regulamin

 

III Edycja Konkursu Fotograficznego!!!

„Matka Boża Skępska

w obiektywie fotografa”

 2017

 Regulamin Konkursu Fotograficznego: 

 

Przedmiotem fotografii powinna być figura przedstawiająca Matkę Boską Skępską lub miejsca kultu i budowle   związane z Jej osobą.

Zachęcamy również do fotografowania kapliczek przydrożnych z ludowymi figurkami Matki Boskiej Skępskiej oraz załączenia krótkiego opisu (miejsca kapliczki, daty jej powstania itp.)

 

1. Organizatorem konkursu jest Klasztor OO. Bernardynów w Skępem oraz Centrum Kulturalno – Oświatowo – Rekreacyjne w Skępem.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.

Laureaci zostaną wyróżnieni spośród dwóch kategorii:

Kategoria I: do lat 16

Kategoria II: od lat 16

3. Każdy z autorów może nadesłać do 3 fotografii.

4. Technika wykonania prac jest dowolna.

5. Prace należy nadsyłać poczta elektroniczną przez Internet lub przekazać organizatorom.

6. Prace w formacie JPG o wymiarach min  3500x2300  pikseli należy nadsyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie załączników do listu elektronicznego.

7. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

8. W treści maila /listu elektronicznego należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce dokonania zdjęcia, oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu

9. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

10. Zdjęcia należy nadsyłać do dnia 7 kwietnia 2017 r.

11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

12. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury i poinformowani o czasie i miejscu wręczenia nagród.

13. Nagrodzone prace będą zamieszczone w publikacjach wydawanych przez Klasztor oo. Bernardynów w Skępem.

14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Klasztoru oo. Bernardynów w Skępem.

15. Organizatorzy przewidują 1 nagrodę główną oraz nagrody dodatkowe.Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

16. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

18. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.

19. Wszelkie informacje dodatkowe udzielane są w Klasztorze oo. Bernardynów w Skępem ul. Klasztorna 5 87-630 Skępe oraz w siedzibie CKOR ul. Dobrzyńska 2 87-630 Skępe tel. 500479563

 

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu

KARTA ZGŁOSZENIA / OŚWIADCZENIE

III Edycja Konkursu Fotograficznego!!!

„Matka Boża Skępska

w obiektywie fotografa”

2017

 

1.Imię i nazwisko uczestnika

………………………………………………………

2.Data urodzenia

…………………………………………………………………

3. Nr telefonu, adres zamieszkania uczestnika

………………………………………

4. Tytuł/y pracy (opis zdjęć)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

5. Oświadczam, iż jestem autorem prac zgłoszonych na konkurs fotograficzny. Prace nie były wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach.

 

 

 

6. Nieodpłatnie przenoszę służące mi prawa majątkowe do prac zgłoszonych na konkurs na rzecz Organizatora. Prawa te obejmują: prawo do rozpowszechniania prac zgłoszonych na konkurs w formie plakatów, ulotek, folderów, wydawnictw, publikacji książkowych, itp.

7. Wyrażam zgodę na zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora konkursu wg. zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).”

8. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami regulaminu, które akceptuję.

data, podpis uczestnika konkursu

………………………………………….………

9. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami konkursu, które akceptuję i wyrażam zgodę na udział mojej córki/syna w konkursie*.

data, podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu

…………………………………………………………………………………

*Podpisuje rodzic/opiekun, jeśli uczestnik Konkursu jest niepełnoletni 

 

 

 

 

 

Serwis Papieski:

Licznik odwiedzin:

0543557
www.bernardyni.pl www.diecezjaplocka.pl Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Projekt i wykonanie: Ostrowski Michał